• Erasmus Mobilność kadry edukacyjnej 2018 - 2020

    •  

      

     Program Erasmus+ Edukacja szkolna akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej

     Projekt: „Ku lepszej jakości i nowoczesności”

     2018-1-PL01-KA101-048386

      

     Projekt "Ku lepszej jakości i nowoczesności" ma zapewnić podniesienie jakość kształcenia i współpracy międzynarodowej w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 w Warszawie. Jego głównym celem jest: Podniesienie jakości kształcenia z zakresu: zintegrowanego nauczania wybranych treści i obszarów przedmiotów z językiem angielskim, nauczania innych języków obcych oraz wykorzystania innowacyjnych technologii i narzędzi cyfrowych oraz nowych metod i technik motywowania. W projekcie, planowanym na 2 lata, weźmie udział 15 uczestników: 9 nauczycieli zintegrowanego nauczania wybranych treści i przedmiotów z językiem angielskim z klas 1-3 i 4-8, 2 anglistów,1 romanista, 1iberysta, 2 pracowników kadry zarządzająco - administracyjnej. Aby zrealizować cele projektu zostaną podjęte działania zewnętrzne - mobilności do Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, na Maltę i Cypr. Niektóre szkolenia będą specjalistyczne i dotyczące wszechstronnego wykorzystania CLIL w edukacji wczesnoszkolnej i w starszych klasach szkoły podstawowej, motywowania, tutoringu, coachingu, zastosowania nowych technologii i narzędzi TIC w procesie nauczania i uczenia się, inne - mają charakter językowy i metodyczny.

                 Uzupełnieniem mobilności będą działania wewnętrzne: 17 miesięczny kurs języka angielskiego dla wszystkich, chętnych nauczycieli, konferencja i warsztaty metodyczna z zakresu dwujęzyczności, szkolenia z obsługi i wykorzystania IWB, platformy Moodle, edurobotów, o motywowaniu, tutoringu i coachingu, a także o pluralistycznych podejściach w nauczaniu języków obcych. Zostaną zorganizowane wspólne lekcje wirtualne ze szkołami europejskimi o podobnym profilu. Szkolny zespół ds. realizacji projektu Erasmus+  będzie monitorował, zgodnie z planem, wszystkie działania projektowe, zapewniając jak najlepsze wsparcie praktyczne i logistyczne oraz pełne przygotowanie uczestników do mobilności. W zakresie zarządzania projektem stosowana będzie metodologia zarządzania cyklem projektu.             Planuje się, że w wyniku realizacji projektu uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje z zakresu zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego, poziomu języka angielskiego, nauczania języków obcych, wzbogaconego o nowe metody i podejścia, wykorzystania nowych technologii i narzędzi TIC w procesie nauczania i uczenia się, indywidualizowania pracy z uczniami poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod motywowania, tutoringu i coachingu. Realizacja działań projektowych przyczyni się do rozszerzenia umiejętności pracy w zespołach, podniesie przedsiębiorczość uczestników, spowoduje większe otwarcie na inne kultury i języki, wzmocni postawy tolerancji i wzajemnego szacunku.

                 Przewidywane produkty finalne projektu, opublikowane w formie e-booków, na platformie Moodle i  Platformie Upowszechniającej E+, to: udoskonalone programy kształcenia przedmiotowo - językowego dla klas 1-3 i 4-8, zbiór scenariuszy lekcji spójnie korelujących wybrane treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas 1-3 i obszarów przedmiotów dla klas 4-8 z językiem angielskim, z uwzględnieniem  indywidualnych potrzeb uczniów zarówno uzdolnionych jak i tych z dysfunkcjami, zbiór metod i technik motywowania uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) i na drugim poziomie kształcenia (klasy 4-8) oraz zasad stosowania tutoringu i coachingu, zbiór nagrań ze wspólnych lekcji wirtualnych z partnerskimi szkołami europejskimi, założenia pluralistycznego podejścia w nauczaniu języków obcych. Projekt przyniesie wymierne korzyści: uczestnikom, którzy podniosą swoje kompetencje językowe i  zawodowe, szkole - lepszą jakość i zakres zintegrowanego kształcenia, stając się placówką specjalistyczną, o wymiarze europejskim, innym szkołom i nauczycielom - wiedzę i inspirację do podejmowania podobnych wyzwań.

                 Niewątpliwie, po zakończeniu projektu, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1, będzie inna..., lepsza, innowacyjna, nowoczesna! Mamy nadzieję, że ten projekt przyczyni się do nawiązania, w przyszłości, współpracy ze szkołami europejskimi i zainicjowania nowych projektów, w których będą uczestniczyć bezpośrednio nasi uczniowi.

  • Kontakty

   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych