• Konkurs "Literacka Kwadratura

    •  

     Regulamin międzyszkolnego konkursu matematyczno - literacko - plastycznego  

     “LITERACKA KWADRATURA-KOŁA” 

     I edycja w oparciu o lekturę “Tajemniczy ogród” 

     A. Cele konkursu: 

     1. Pobudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej, literackiej uczniów przy użyciu figur  geometrycznych. 

     2. Uatrakcyjnienie nauki matematyki. 

     3. Popularyzacja działań artystycznych. 

     4. Zachęcenie do podjęcia nietypowych działań edukacyjnych, wykorzystujących różnorodne  formy i metody.  

     5. Promowanie talentów wszystkich uczniów. 

      B. Adresaci konkursu:  

     Uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych  

      C. Zasady uczestnictwa (Regulamin) 

     1. Uczestnicy mają za zadanie stworzenie przestrzennej, wielkoformatowej pracy plastycznej,  będącej ilustracją do książki „Tajemniczy ogród”. 

     2. Praca konkursowa ma zostać wykonana za pomocą różnych figur geometrycznych z papieru  Rozmiary pracy plastycznej: minimalny: 30x42 cm (format A3), maksymalny: 60x85 cm  (format A1). Podane wymiary dotyczą rozmiaru podstawy pracy plastycznej. Wysokość pracy  dowolna. 

     3. Do konkursu należy zgłaszać tylko prace wcześniej nieprezentowane w innych konkursach. 4. Termin zgłaszania prac konkursowych do 30 maja 2022 r włącznie; prace dostarczone po tym  terminie nie będą brane pod uwagę. 

     5. Prace plastyczne należy dostarczyć na adres: 

     Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 

     Wspólna 55, 05-075 Wesoła 

      6. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród: 13 czerwca 2022 r. 

      7. Na odwrocie pracy należy nakleić „Kartę zgłoszenia uczestników konkursu” ( zał. 1 )   z imieniem i nazwiskiem, klasę i szkołę wykonawcy pracy, imię i nazwisko opiekuna   oraz podpisaną zgodę (zał. 2). 

     Brak karty zgłoszenia skutkuje odrzuceniem pracy konkursowej 

      8. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Klauzulą informacyjną (zał. 3).

      9. Zgłoszone na konkurs prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez  organizatora

     D. Kryteria oceny 

     1. Zgodność z regulaminem i tematem konkursu. 

     2. Precyzyjność, poziom trudności, staranne wykonanie figur geometrycznych 2D i 3D oraz ich  oryginalne wykorzystanie, dobór kolorów, papieru. 

     3. Ogólna estetyka pracy. 

     4. Oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu. 

     5. Walory artystyczne (m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania). 

      E. Nagrody i prace 

     1. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody za miejsca I-III oraz wyróżnienia. 2. Informacje o konkursie oraz uaktualnienia będą zamieszczane systematycznie na stronie  internetowej https://szkola-dwujezyczna.edupage.org/ 

     3. Zdjęcia prac konkursowych wraz z informacją o autorze pracy będą opublikowane na stronie  internetowej https://szkola-dwujezyczna.edupage.org/ 

     4. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się  będzie w celach związanych z konkursem. 

     5. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac plastycznych biorących udział w  konkursie. 

     6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne; nie przysługuje od nich  odwołanie. 

     7. Zgłoszenie się do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

     8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje organizator konkursu. 

      

     Klauzula Informacyjna: 

     1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego jest: 

     Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie 

     ul. Wspólna 55, 05-075 Wesoła  

     Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania  danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu mmisiak@szkola-dwujezyczna.pl 

     2. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu  “Literacka Kwadratura Koła” I edycja “Czarodziejski Ogród”, a także w celach promocyjnych.  

     3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art.6 ust. 1 lit.  a RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na  przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

     Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

     4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji celów, do jakich  zostały zebrane.  

     5. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą udostępniane na portalu Facebook. Informujemy, że serwery  serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z  zakresu ochrony danych osobowych.  

     6. Dane osobowe Pani/Pana oraz małoletniego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na  który wyraziła Pani/Pan zgodę, nie dłużej niż 2 lata od daty ich wprowadzenia, licząc od roku następnego po  zakończeniu konkursu. 

     7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje  prawo do: sprostowania, przeniesienia danych, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia  sprzeciwu oraz cofnięcie zgody w dowolnym momencie.  

     8. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  poddawane profilowaniu przez administratora.  

     9. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem  podmiotów przewidzianych przepisami prawa. 

      

  • Kontakty

   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych