• Rekrutacja

      • Rekrutacja do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1

      •  

       Uczniem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 zostaje dziecko po uzyskaniu

       pozytywnego wyniku procesu rekrutacyjnego oraz dopełnieniu formalności 

       przez Rodziców/Opiekunów określonych w Statucie Szkoły.


       Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii  powołanego w tym celu zespołu rekrutacyjnego.

        

      • Zasady rekrutacji

      • Rekrutacja kandydatów do szkoły trwa przez cały rok – w miarę dysponowania  przez szkołę wolnymi miejscami.

       Proces rekrutacji polega na:

       • złożeniu w sekretariacie szkoły przez Rodziców/Opiekunów prawnych „Karty zgłoszenia dziecka” oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej;
       • przystąpieniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskaniu jej  pozytywnego wyniku;
       • dwudniowym uczestnictwie kandydata w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły w grupie rówieśników – termin pobytu ustalany jest indywidualnie;
       • wypełnieniu przez Rodziców/Opiekunów prawnych ankiety wstępnej
       • dostarczeniu dokumentów potwierdzających promocję oraz uzyskane wyniki nauczania w klasie programowo niższej.
    • 1. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w formie testu kompetencji składającego się  z dwóch części: 

     • część I – wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej lub języka polskiego i matematyki (w zależności od wieku kandydata)
     • część II – wiadomości z zakresu znajomości języka angielskiego.

     ​​​​​​​​​​​​Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza powołany przez Dyrektora Szkoły zespół ds. rekrutacji w składzie: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/nauczyciel przedmiotowy, nauczyciel języka angielskiego, psycholog/pedagog szkolny.

     2. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne uwzględniane przez szkołę:

     • rodzeństwo w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 lub w Dwujęzycznym Przedszkolu abc.
     • kolejność zgłoszeń kandydatów.

     3.Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców/Opiekunów prawnych o wyniku procesu rekrutacyjnego w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

     4.Rodzice/Opiekunowie prawni, którzy zostali poinformowani o pozytywnym wyniku procesu rekrutacyjnego ich dziecka zobowiązani są w terminie 14 dni do:

     • zapoznania się ze Statutem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr1
     • podpisania Umowy o Kształcenie w siedzibie szkoły
     • dokonania opłaty wstępnej /najpóźniej w dniu podpisania Umowy o Kształcenie dziecka/
     • dostarczenia wymaganych przez szkołę dokumentów: kopii aktu urodzenia, zdjęcia do legitymacji.

      

     Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą. 

    • Karta zgłoszenia

  • Kontakty

   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych