Uczymy dwujęzycznie – czy wiesz jak?

Dwujęzyczność w naszej szkole oznacza dla uczniów realizację treści edukacyjnych zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim. Nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze rozszerzonym, co zapewnia opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację. Taki system pracy:

  • istotnie zwiększa częstotliwość obcowania ucznia w szkole z językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • zakłada stopniowe wprowadzanie elementów języka angielskiego w nauczaniu przedmiotowym,
  • sprzyja coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych zagadnień edukacyjnych.

Nauczanie dwujęzyczne nie oznacza nauczania wyłącznie w języku obcym. W szkołach dwujęzycznych na świecie lekcje obcojęzyczne stanowią zwykle ok. 30-50% czasu przewidzianego na naukę danego przedmiotu. Język obcy traktowany jest zawsze jako wartość dodatkowa zajęć edukacyjnych, ustępując pierwszeństwa wymogom nauczanego przedmiotu, co wynika z faktu, że uczniowie klas dwujęzycznych zobowiązani są zdawać obowiązkowe egzaminy końcowe w języku ojczystym.

Edukacja wczesnoszkolna

Podczas I etapu edukacyjnego /edukacja wczesnoszkolna/ szczególną uwagę zwracamy na umiejętność komunikowania się z uczniami językiem angielskim w codziennych sytuacjach, podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć w szkolnej świetlicy, podczas kół zainteresowań. Codziennie dwujęzycznie realizujemy wybrane treści edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowując uczniów do nauczania przedmiotowego tą metodą w klasach 1-3 dwujęzycznie prowadzone są również takie lekcje jak plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne. Podczas zajęć językowych wprowadzamy zagadnienia gramatyczne, wdrażamy do nauki czytania i pisania. Już od pierwszej klasy uczniowie biorą udział w zajęciach z native speakerem.

Dwujęzyczność w klasach 4-8

II etap kształcenia /klasy IV – VIII/ obejmuje rozwijanie kompetencji  językowych na poziomie komunikacyjnym, doskonalenie znajomości zagadnień gramatycznych, umiejętności czytania i pisania. Poszerzanie zasobu słownictwa ogólnego i specjalistycznego odbywa się poprzez nauczanie wybranych przedmiotów metodą dwujęzyczności. W naszej szkole lekcje dwujęzyczne prowadzone są z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne. Dodatkowo – dwujęzyczność obecna jest również podczas zajęć wolontariatu, kołach zainteresowań, pobytu w szkolnej świetlicy.