II Ogólnopolski Konkurs matematyczno – literacko – plastyczny „Literacka Kwadratura Koła – Kraina Narnii”

Organizator konkursu – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1,  Warszawa – Wesoła, ul. Wspólna 55
Patronat: Mazowiecki Kurator Oświaty

Cele konkursu:

 1. Pobudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej, literackiej uczniów przy użyciu różnych figur geometrycznych (2D).
 2. Praktyczne zastosowanie wiedzy na temat figur geometrycznych.
 3. Popularyzacja wykorzystania umiejętności artystycznych do działań w obszarach wiedzy naukowej (edukacja STEAM).
 4. Zachęcenie do podjęcia nietypowych działań edukacyjnych, wykorzystujących różnorodne formy i metody.
 5. Korelacja wiedzy z przedmiotów: matematyka, plastyka i język polski.
 6. Promowanie talentów wszystkich uczniów.

Adresaci konkursu:

 1. Uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych.

Zasady uczestnictwa:

 1. Zadaniem uczestników jest stworzenie płaskiej pracy plastycznej będącej ilustracją do wybranej pozycji z serii książek S. C. Lewis “Opowieści z Narnii”.
 2. Pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką plastyczną przy pomocy różnych figur geometrycznych uzyskanych z różnych materiałów.
 3. Dopuszczalne rozmiary pracy plastycznej:

                                         minimalny: 30×42 cm (format A3),

                                         maksymalny: 60×85 cm (format A1).

 1. Na odwrocie pracy należy nakleić:
 2. a) „Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu” ( załącznik nr 1 ) zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły i klasy do której uczęszcza, imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
 3. b) „Zgodę na udostępnienie wizerunku” (załącznik nr 2) podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu.

    Brak powyższych dokumentów umieszczonych na pracy konkursowej będzie skutkował jej

    odrzuceniem.

 1. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace wcześniej nieprezentowane w innych

       konkursach.     

 1. Termin zgłaszania prac konkursowych: do 31 maja 2023 r. włącznie; prace dostarczone po tym

       terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Prace plastyczne należy dostarczyć na adres organizatora konkursu:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Wspólna 55, 05-075 Warszawa – Wesoła

Kryteria oceny prac konkursowych. Nagrody.

Zgłoszone na konkurs prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez

organizatora. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność z regulaminem i tematem konkursu.
 2. Precyzyjność, poziom trudności, staranne wykonanie figur geometrycznych 2D oraz ich oryginalne wykorzystanie.
 3. Ogólna estetyka pracy.
 4. Oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu.
 5. Walory artystyczne (m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania, dobór materiałów).

       Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody za miejsca I-III oraz wyróżnienia.

       Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród: 6 czerwca 2023 r.

       Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne; nie przysługuje od nich

       odwołanie.

Regulamin konkursu Literacka kwadratura koła 2022 – 2023

Karta zgłoszenia uczestnika – Załącznik nr 1

Zgoda na udostępnienie wizerunku – Załącznik nr 2

Ogólnopolski konkurs matematyczno-literacko-plastyczny

pt. Kraina Narnii – literacka kwadratura koła

ROZSTRZYGNIĘTY!

 

Cele konkursu: doskonalenie warsztatu literackiego uczniów, popularyzacja wykorzystania umiejętności artystycznych do działań w obszarach wiedzy naukowej (edukacja STEAM), pobudzanie wyobraźni oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Komisja konkursowa dokonując oceny złożonych prac, brała pod uwagę: precyzyjność i staranność w wykonaniu figur geometrycznych, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu oraz walory artystyczne (m.in. kompozycję, kolorystykę, technikę, dobór materiałów).

 

Decyzją Komisji Konkursowej miejsca na podium zajęli:

 

I miejsce – Jakub Kownacki kl. 5a

Szkoła Podstawowa nr 369 im. prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Warszawie

II miejsce – Gustaw Skibiński kl. 7a

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 Cambridge International School w Warszawie

III miejsce (ex aequo):

Milena Lewandowska kl. 5a

Szkoła Podstawowa nr 369 im. prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Warszawie 

Joanna Kałużyńska kl. 6b

Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha w Warszawie

 

Wyróżnienia otrzymują:

 

David Pączka kl.5 – Big Ben Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa im. Władysława Andersa w Warszawie

Marianna Tarkowska kl.7j – Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha w Warszawie

Mateusz Liskiewicz kl.4b – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 Cambridge International School w Warszawie

Aleksandra Rubacha kl.7b – Szkoła Podstawowa nr 369 im. prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Warszawie

Maria Jabłońska kl. 5c – Szkoła Podstawowa nr 400 im. Marii Curie w Warszawie

 

Gratulacje dla zwycięzców!

Serdeczne podziękowania za udział dla wszystkich uczestników konkursu!

 

II Powiatowy Dwujęzyczny Konkurs Matematyczny

Plus – Minus

Organizator konkursu – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1,  Warszawa – Wesoła, ul. Wspólna 55
Patronat: Mazowiecki Kurator Oświaty

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów matematyki i języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

Arkusz zadań obu etapów składać się będzie z trzech części:

 • 5 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w tym dwa w języku angielskim),
 • 3 zadań otwartych (w II etapie jedno zadanie będzie w języku angielskim),
 • 1 zadania sprawdzającego znajomość słownictwa matematycznego w języku angielskim.

Zakres merytoryczny konkursu został podany w Regulaminie Konkursu.

Rok szkolny 2022/2023

Pierwszy etap konkursu – 1 marca 2023r, drugi –  29 marca 2023r.  

Oba etapy będą przeprowadzane w szkołach macierzystych uczestników.

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 8 lutego 2023r. na adres: plusminus@szkola-dwujezyczna.pl

Regulamin konkursu Plus Minus 2022_2023

Harmonogram konkursu Plus -Minus 2022_2023

Zgłoszenie szkoły – załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

 

I Powiatowy Dwujęzyczny Konkurs Matematyczny PLUS – MINUS

Organizator konkursu – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 Warszawa – Wesoła, ul. Wspólna 55

Patronat: Mazowiecki Kurator Oświaty

Cele konkursu:

 • popularyzacja matematyki oraz języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
 • dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

Arkusz zadań obu etapów składać się będzie z trzech części:

 • 5 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w tym dwa w języku angielskim),
 • 3 zadań otwartych (w II etapie jedno zadanie będzie w języku angielskim),
 • 1 zadania sprawdzającego znajomość słownictwa matematycznego w języku angielskim.

Zakres merytoryczny konkursu zawarty jest w Regulaminie konkursu. 

 

Rok szkolny 2021/2022

Pierwszy etap konkursu  – 9 marca 2022 r., drugi –  6 kwietnia 2022 r.  Oba etapy będą przeprowadzane w szkołach macierzystych uczestników.

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 28 lutego 2022 r. na adres:  plusminus@szkola-dwujezyczna.pl

Regulamin konkursu PLUS – MINUS

Karta zgłoszenia

 

I Międzyszkolny konkurs matematyczno – literacko – plastyczny  “LITERACKA KWADRATURA KOŁA” 

 

Organizator konkursu – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 Warszawa – Wesoła, ul. Wspólna 55

Cele konkursu: 

 • pobudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej i literackiej uczniów przy użyciu figur  geometrycznych; 
 • uatrakcyjnienie nauki matematyki; 
 • popularyzacja działań artystycznych; 
 • zachęcenie do podjęcia nietypowych działań edukacyjnych, wykorzystujących różnorodne  formy i metody;  
 • promowanie uczniowskich talentów. 

Adresaci konkursu:  uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych. 

Zasady uczestnictwa: 

Uczestnicy mają za zadanie stworzenie przestrzennej, wielkoformatowej pracy plastycznej,  będącej ilustracją do książki. Pracę konkursową należy wykonać z papieru za pomocą różnych figur geometrycznych. 

Rozmiary pracy plastycznej: minimalny: 30x42cm (format A3), maksymalny: 60x85cm  (format A1). Podane wymiary dotyczą rozmiaru podstawy pracy plastycznej. Wysokość pracy  dowolna. 

Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace wcześniej nieprezentowane w innych konkursach.

 

Rok szkolny 2021/2022

Prace konkursowe należy wykonać w oparciu o lekturę „Tajemniczy ogród”.

Termin zgłaszania prac konkursowych: 30 maja 2022 r włącznie /prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę/.