Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea rozpoczęła swoją działalność statutową w 2016 roku opierając się na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu Dwujęzycznego Przedszkola abc oraz Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie – Wesołej. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej skoncentrowanej na wysokiej jakości kształceniu z wykorzystaniem Content and Language Integrated Learning – zintegrowanego nauczania przedmiotowo – językowego. 

Fundacja wspiera działania związane z edukacją i wychowaniem, promuje wartości rodzinne. Działa na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera działalność charytatywną, kierując szczególną uwagę w stronę społeczności lokalnej. Aktywnie promuje idee wolontariatu. Podejmuje działania na rzecz ekologii, ochrony przyrody i zwierząt. 

Działając na rzecz rozwoju młodych ludzi dąży do upowszechniania kultury fizycznej i sportu, propaguje krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży.

Podejmuje liczne działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej umożliwiając zarówno uczniom jak też kadrze pedagogicznej wymianę doświadczeń w ramach zagranicznych wyjazdów.