Rekrutacja

Uczniem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 zostaje dziecko po uzyskaniu pozytywnego wyniku procesu rekrutacyjnego oraz dopełnieniu formalności określonych w Statucie Szkoły przez Rodziców/Opiekunów dziecka. Rekrutacja kandydatów do szkoły trwa przez cały rok – w miarę dysponowania  przez szkołę wolnymi miejscami. W procesie rekrutacji szkoła uwzględnia dodatkowe kryteria takie jak kształcenie rodzeństwa w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 lub w Dwujęzycznym Przedszkolu abc oraz kolejność zgłoszeń kandydatów.

Zostań uczniem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1! 

Złóż kartę zgłoszenia 🙂

Karta Zgłoszenia

Proces rekrutacji do klasy 1. polega na:

  1. złożeniu w sekretariacie szkoły przez Rodziców/Opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka” oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej;
  2. przystąpieniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej w formie testu kompetencji składającego się z dwóch części:

część I – wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przedszkolnej dotyczących gotowości szkolnej

część II – wiadomości z zakresu znajomości języka angielskiego

  1. uczestnictwie kandydata w spotkaniu grupowym prowadzonym przez psychologa/pedagoga szkolnego na terenie szkoły;
  2. spotkaniu/rozmowie/ Dyrektora szkoły z Rodzicami/Opiekunami kandydata;
  3. podsumowaniu wszystkich etapów procesu rekrutacyjnego i uzyskaniu pozytywnego, końcowego wyniku;
  4. dostarczeniu dokumentów potwierdzających uzyskanie gotowości szkolnej lub innych, wydanych m.in. przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

Proces rekrutacji do klas 2-8 polega na:

  1. złożeniu w sekretariacie szkoły przez Rodziców/Opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka” oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej;
  2. przystąpieniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskaniu jej pozytywnego wyniku z takich przedmiotów jak: język polski, język angielski, matematyka;
  3. co najmniej dwudniowym uczestnictwie kandydata w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły w grupie rówieśników /termin pobytu ustalany jest indywidualnie/;
  4. dostarczeniu dokumentów potwierdzających promocję oraz uzyskane wyniki nauczania w klasie programowo niższej.

Dyrektor Szkoły zawiadamia Rodziców/Opiekunów o wyniku procesu rekrutacyjnego w terminie do 14 dni od jego zakończenia.

Rodzice/Opiekunowie, którzy zostali poinformowani o pozytywnym wyniku procesu rekrutacyjnego dziecka zobowiązani są w określonym przez szkołę terminie /nie później jednak niż 14 dni/ do:

 – zapoznania się ze Statutem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1

 – podpisania Umowy o Kształcenie w siedzibie szkoły

 – dokonania opłaty wstępnej /najpóźniej w dniu podpisania Umowy o Kształcenie dziecka/

 – dostarczenia wymaganych przez szkołę dokumentów: kopii aktu urodzenia, zdjęcia do legitymacji.

Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.