Międzynarodowe osiągnięcia

Edukacja dzieci i młodzieży to proces, który podlega nieustannym zmianom. Niezwykle ważne jest dla nas aktywne doskonalenie procesów dydaktycznych oraz poszukiwanie nowych inspiracji poprzez realizację międzynarodowych projektów oraz kontakty i wizyty studyjne w wielu europejskich szkołach. Cieszymy się, że nasze działania na rzecz podnoszenia jakości nauczania są dostrzegane i wysoko oceniane na forum międzynarodowym.

Krajowa Odznaka Jakości E-twinning 

Krajowa Odznaka Jakości to wyróżnienie szkół i pracujących w nich nauczycieli, którzy reprezentują wysoki poziom działania w ramach e-Twinningu. Dla nauczycieli – to uznanie ich pracy, dla uczniów – większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Przygotowany i zrealizowany przez naszą szkołę międzynarodowy projekt ” Climate is a topic!” otrzymał tę wyjątkową Odznakę za innowacje pedagogiczne i kreatywność, efektywną współpracę szkół partnerskich, wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi TIC, wysoki poziom osiągniętych rezultatów oraz perfekcyjnie prowadzoną dokumentację projektu.

„Climate is a topic!” zrealizowany we współpracy ze szkołami z Francji, Belgii, Bułgarii, Włoch i Grecji został również uhonorowany przez Polską Agencję Narodową Programu Erasmus+ tytułem dobrej praktyki. Dobre praktyki programu Erasmus+ to projekty wyróżnione jako szczególnie efektywnie zarządzane i stanowiące źródło inspiracji dla innych.

DO GÓRY 

 

European Innovative Teaching Award


European Innovative Teaching Award to coroczne flagowe wydarzenie Europejskiego Obszaru Edukacji, wspólnej wizji UE na rzecz nowoczesnego i integracyjnego europejskiego sektora edukacji i szkoleń. 

16 września  2021 Komisja Europejska ogłosiła listę 104 laureatów Europejskiej Nagrody Innowacyjnego Nauczania. Wśród grona nagrodzonych szkół i placówek edukacyjnych ze wszystkich  krajów Unii Europejskiej, znalazła się nasza szkoła – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie!

Otrzymaliśmy tę cenną nagrodę za realizację projektu: „Ku lepszej jakości i nowoczesności”, program: Erasmus+ Mobilność kadry edukacyjnej (2018-2020).

Celem nagrodzonego projektu było zdobycie i rozszerzenie umiejętności w zakresie najnowocześniejszej metodologii nauczania języków obcych przy zastosowaniu nowych metod motywacyjnych oraz zaawansowanych technologii i narzędzi cyfrowych.

Dwuletni okres realizacji projektu był czasem intensywnych poszukiwań innowacyjnych praktyk nauczania poprzez zagraniczne i wewnętrzne szkolenia, działania transnarodowe, konferencje i meetingi. Wypracowane rezultaty, szczególnie w zakresie zintegrowanego nauczania wybranych przedmiotów z językiem angielskim zostały wdrożone do codziennej praktyki uczenia się i nauczania.

Działania w ramach nagrodzonego projektu potwierdziły, jak ważna jest dla rozwoju naszej szkoły współpraca europejska w dziedzinie edukacji. Stały się inspiracją do podjęcia nowych wyzwań, przedsięwzięć i obowiązków, abyśmy nieustannie podnosili poziom kształcenia, dążyli do nowoczesności pozostając otwartymi na innych ludzi i kultury.

30.09.2021, w czasie Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, polskim laureatom europejskich konkursów zostały wręczone dyplomy i statuetki. 

W dniu 20.10.2021 mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w ceremonii przyznania Europejskiej Nagrody Innowacyjnego Nauczania w siedzibie Komisji Europejskiej, w Brukseli.

DO GÓRY