Projekt ,,E-ventus” ma na celu uświadomienie uczniom znaczenia energii wiatru do wytwarzania prądu elektrycznego w obliczu aktualnego zanieczyszczenia Ziemi i kryzysu energetycznego.

Pages | ESEP (europa.eu)

Cele projektu:

  1. Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki, matematyki i językowych (korelacja z językiem angielskim) w obszarze energii odnawialnych
  2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych
  3. Rozwijanie kompetencji współpracy w grupie międzynarodowej
  4. Rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i strategicznego myślenia
  5. Włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w działania projektowe
  6. Nawiązanie stałych kontaktów ze szkołami europejskimi w celu wymiany doświadczeń i praktyk

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu interdyscyplinarnym w korelacji z językiem angielskim, uczniowie ze szkół partnerskich dowiadują się o właściwościach wiatru, jego związku z ciśnieniem atmosferycznym, wpływie na inne zjawiska pogodowe, środowisko człowieka i jego zdrowie, a także o wykorzystaniu wiatru jako źródła alternatywnej energii. Uczą się dyskutować o pozytywnych i negatywnych aspektach instalacji farm wiatrowych. Poszukują obszarów kultury ludzkiej, dla których wiatr stał się inspiracją powstania wybitnych dzieł.

Podczas realizacji projektu uczniowie zbierają dane o warunkach wiatrowych w swoim rejonie z wykorzystaniem stacji pogodowej podłączonej do IoT Exploratory Platforme, uczą się je zapisywać w dzienniku naukowym, analizować i wyciągać wnioski.

Wykorzystana do realizacji projektu metodologia STEAM pozwala w szeroki i różnorodny sposób przyjrzeć się poruszanemu w projekcie zagadnieniu. Uczestnicy współpracują ze sobą w ramach wielu przedmiotów /geografia, matematyka, fizyka, informatyka, literatura i wiedza o kulturze, język angielski/ oraz pozwalających na realizację przyjętych celów zakresach takich jak: Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics. Podejmowane działania odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi TIC.

 

E-Ventus project Erasmus+ Poland-Austria

Wymiana doświadczeń pomiędzy Dwujęzyczną Szkołą Podstawową nr 1 w Warszawie, a szkołą partnerską BG/BRG Judenburg Austria odbywa się zarówno poprzez realizację lekcji wirtualnych jak też bezpośrednie działania uczestników projektu w czasie mobilności uczniów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 do szkoły partnerskiej oraz goszczenie w Polsce uczniów z Austrii. Możliwość współpracy w gronie międzynarodowym to poza naukowymi walorami niezwykle ważny aspekt i ogromna wartość realizowanego projektu.

 

Mobility to Poland E-Ventus