• Erasmus Współpraca szkół "Climate is a topic!"

     • Projekt: „Klimat to jest temat!!!”

      2019-1-PL01-KA229-064863

      Program Erasmus+, Erasmus+ edukacja szkolna: Współpraca szkół

       

      W dwuletnim projekcie: „Klimat to jest temat!” (2019-2021), realizowanym w ramach programu: Erasmus+ Współpraca  Szkół weźmie udział: 150 uczniów, w tym 75 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w wieku 11-15 lat, i 84 nauczycieli ze szkół partnerskich: z Polski (koordynator), Belgii, Francji, Włoch, Bułgarii i Grecji.

       

      Celem projektu jest rozszerzenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w obszarze ochrony klimatu, i językowych, z zakresu języka angielskiego, w działaniach społecznych i obywatelskich, wzmocnienie wiedzy i świadomości o zmianach klimatycznych.

      Będzie to możliwe poprzez zastosowanie Strategii Otwartego Nauczania (SON), rozszerzenia metodologii CLIL, podniesienie kompetencji nauczycieli, wykorzystanie nowych technologii i TIC, wprowadzenie aktywizujących metod nauczania i wychowania, czerpania z idei europejskiego społeczeństwa obywatelskiego dla wspólnych działań na rzecz zapobiegania skutkom zmian klimatycznych.

      Cele projektu będą zaspokojone przez działania zewnętrzne: 2 krótkie szkolenia dla nauczycieli w Belgii i w Bułgarii: „Strategia Otwartego Nauczania” i  4 krótkoterminowe wymiany grup uczniów w Polsce, Francji, Włoszech i Grecji, w czasie których odbędą się konferencje, warsztaty, happening, koncert, spektakl teatralny, gry miejskie, wystawy, atelier komputerowe, lekcje otwarte z CLIL, wywiady z reprezentantami społeczności szkolnych

      z władzami i aktywistami lokalnymi.

       

      Uzupełnieniem mobilności będą działania wewnętrzne w szkołach: 4 szkolenia na meeting on-line, na TwinSpace, dla nauczycieli z  SON, stanowiące kontynuację wyjazdowych programów szkoleniowych, lekcje wirtualne, otwarte z CLIL, badania nad postawami społecznymi i obywatelskimi uczniów wobec zmian klimatycznych, ale także wobec różnorodności kulturowej, językowej i szans, wymiana idei na blogu i na forum, wystawy, konkursy , szkolenia ze SON, CLIL dla nauczycieli szkół lokalnych, promowanie, upowszechnianie rezultatów przez publikacje artykułów w prasie, w edukacyjnych mediach internetowych, udział w festynach, spotkaniach z władzami, konferencjach nauczycieli.

       

      Międzynarodowy zespół ds. realizacji projektu (koordynator i pięciu przewodniczących), we współpracy z zespołami krajowymi, dyrektorami szkół będzie monitorował, zgodnie z planem, wszystkie działania projektowe, zapewniając jak najlepsze wsparcie praktyczne i logistyczne oraz pełne przygotowanie uczestników do mobilności i realizacji działań. W zakresie zarządzania projektem stosowana będzie metodologia zarządzania cyklem projektu.

      Przewidywane produkty finalne projektu: poradniki metodyczne z SON, specyfika pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, scenariusze lekcji z CLIL i warsztatów, zbiór aktywizujących metod nauczania i wychowania oraz TIC, programy szkoleń, prezentacje multimedialne, gry komputerowe, filmy, mini słownik języków, raporty, reportaże wyjazdowe, zestawienia końcowych egzaminów ustnych, zostaną udostępnione na platformie TwineSpace (e-twinning) projektu, w zakładkach na stronach szkół, na platformie upowszechniającej rezultaty projektów Erasmus+.

       

      Działania projektowe można śledzić na platformie europejskiej: e-twinning, pod adresem:

      https://twinspace.etwinning.net/81552/home

       

       

  • Kontakty

   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych